CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công Ty hiểu rằng việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Người Dùng là một trách nhiệm lớn và Công Ty nỗ lực bảo vệ những thông tin quý giá này. Vì vậy, Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân này (Sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm mục đích giúp Người Dùng hiểu rõ việc thu thập, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó. Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ toàn bộ các nội dung dưới đây trước khi sử dụng Website hoặc Ứng dụng 3Gang. Bản Chính Sách này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và Người Dùng với các điều khoản tương ứng. Bằng thao tác nhấp vào nút đăng ký và thực hiện thủ tục đăng ký, hoàn tất thủ tục xác thực Tài Khoản trên Ứng Dụng 3Gang hoặc “Đồng ý với tất cả nội dung của Chính Sách” hoặc các nội dung tương tự, Người Dùng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Chính Sách như sau:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1 “Công Ty” là Công Ty CP 3Gang, được thành lập hợp pháp và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0109216328 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/06/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22/06/2023. Phụ thuộc vào vai trò của Công Ty trong từng tình huống cụ thể là (i) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân; (ii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Công ty sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.2 “Người Dùng” là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, đã đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thực hiện truy cập, đăng ký tài khoản và sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Ứng Dụng 3Gang.

1.3 “Ứng Dụng 3Gang” hoặc “Ứng Dụng” là hệ thống phần mềm do Công ty sở hữu và vận hành, nhằm hỗ trợ Người Dùng tiếp cận đến các Sản Phẩm/Dịch Vụ.

Các đường link để Người Dùng có thể download hoặc sử dụng Ứng Dụng 3Gang như sau:

 • Phiên bản IOS: https://bom.so/YAbr81

(iii)  Phiên bản Website: https://3gang.vn/

1.4 “Sản Phẩm/Dịch Vụ” là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tính năng nào được Công Ty hoặc Đơn Vị Cung Cấp/Phân Phối tới Người Dùng thông qua Ứng Dụng 3Gang bằng việc ký kết Hợp Đồng giữa Người Dùng và Công Ty.

1.5 “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.6 “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm:

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. Giới tính;
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ
 5. Quốc tịch;
 6. Hình ảnh của cá nhân;
 7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 8. Tình trạng hôn nhân;
 9. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 10. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 11. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc trường hợp dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

1.7 “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm:

 1. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
 2. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 3. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 4. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 5. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 6. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 7. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 8. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

1.8 “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1 Dữ liệu cá nhân của Người Dùng được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.2 Người Dùng được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2.3 Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được Công Ty tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân tại Chính Sách này.

2.4 Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Công Ty không bán Dữ liệu cá nhân của Người Dùng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2.5 Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

2.6 Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

2.7 Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.8 Công Ty chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu được quy định tại Điều này.

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công Ty thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân do Người Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Dùng;
 • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Công Ty;
 • Liên lạc và giải quyết với Người Dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Để hỗ trợ việc thống kê, phân tích hiệu quả vận hành sản phẩm, cách thức Người Dùng tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ đó sẽ tối ưu hóa thêm các tính năng mà Người Dùng yêu cầu, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm;
 • Xác minh danh tính, dịch vụ Người Dùng, giám sát ngăn chặn các hành vi gian lận, và thuận tiện cho việc lưu trữ và sao lưu, đảm bảo tính bảo mật cho Sản Phẩm/Dịch Vụ cung cấp cho Người Dùng,…
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba là bên cung cấp, phân phối Sản Phẩm/Dịch Vụ;
 • Cung cấp những quảng cáo có liên quan đến Người Dùng nhiều hơn thay vì những quảng cáo thông thường, đánh giá và cải thiện hiệu quả quảng cáo cũng như các hoạt động marketing khác; xác minh phần mềm hoặc nâng cấp phần mềm quản lý;
 • Bảo vệ lợi ích của Công Ty và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
 • Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách nội bộ của Công Ty, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty mà Công Ty cho là phù hợp tại từng thời điểm;
 • Công Ty sẽ yêu cầu sự cho phép từ Người Dùng trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho mục đích khác ngoài mục đích đã được nêu tại Chính Sách này.

ĐIỀU 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

4.1 Công ty có thể ghi âm, ghi hình và xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng với mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện việc ghi âm, ghi hình, Công Ty có trách nhiệm thông báo bằng phương thức phù hợp để Người Dùng hiểu được mình đang bị ghi âm, ghi hình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.2 Bên cạnh tuân thủ theo các quy định pháp luật có liên quan khác, đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích/ người đã chết, Công Ty sẽ phải có sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 5. PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5.1 Trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể Công Ty sẽ cần thu thập, sử dụng, chia sẻ một số thông tin liên quan đến Người Dùng bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Người Dùng và các cá nhân có liên quan đến Người Dùng.

5.2 Công Ty có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những dữ liệu cá nhân này từ Người Dùng khi Người Dùng yêu cầu, hoặc trong quá trình Công Ty cung cấp bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào cho Người Dùng, và từ một số các nguồn được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

a.Thông qua quan hệ được thiết lập giữa Công Ty và Người Dùng khi Người Dùng sử dụng các Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty;

b.Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp, phân phối Sản Phẩm/Dịch Vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty;

c.Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam;

d.Từ hoạt động phân tích các hoạt động của Người Dùng trong quá trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Người Dùng;

e.Từ những nguồn của bên thứ ba mà Người Dùng đồng ý chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc từ những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

ĐIỀU 6. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

6.1 Trong quá trình cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể Công Ty sẽ cần thu thập, sử dụng, chia sẻ một số thông tin liên quan đến Người Dùng bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Người Dùng và các cá nhân có liên quan đến Người Dùng.

– Chi nhánh, công ty liên kết và công ty liên quan của Công Ty;

– Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Công Ty hợp tác để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, đơn vị nghiên cứu thị trường;

– Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp Công Ty sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản cho, thì những thông tin của Người Dùng cũng nằm trong các tài sản được chuyển nhượng. Trong trường hợp thông tin được chuyển nhượng, Công Ty sẽ thông báo trước cho Người Dùng;

– Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Các bên thứ ba mà Người Dùng đồng ý hoặc Công Ty có cơ sở pháp lý để chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người Dùng.

6.2 Ngoài các bên đã nêu ở trên, Công Ty sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ bên nào khác, trừ các trường hợp:

– Khi có sự đồng ý của Người Dùng;

– Khi Công Ty được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật; hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Khi Công Ty chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo (các) thỏa thuận giữa Người Dùng và Công Ty.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CUNG CẤP CHO CÔNG TY

7.1 Người Dùng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

7.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Người Dùng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Công Ty theo thông tin được cung cấp tại Điều 11.

7.3 Công Ty sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện các yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Người Dùng trong khoảng thời gian luật định kể từ thời điểm nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ từ Người Dùng, tùy thuộc vào quyền của Công Ty được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định của pháp luật.

7.4 Trường hợp Người Dùng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của Người Dùng, và tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của Người Dùng, Công Ty có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty cho Người Dùng. Các hành vi được thực hiện bởi Người Dùng theo quy định này sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Người Dùng cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Người Dùng với Công ty, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo Hợp Đồng giữa Người Dùng và Công Ty, đồng thời Công Ty bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Công Ty trong những trường hợp đó. Theo đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Dùng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Công Ty sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cả, hoặc cấm đoán đó.

7.5 Vì mục đích bảo mật, Người Dùng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Người Dùng. Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Người Dùng.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

8.1 Công Ty sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng trong thời gian pháp luật và Chính Sách này quy định. Công Ty sẽ hủy thông tin của Người Dùng ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng: (i) mục đích mà dữ liệu thông tin đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu; hoặc (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh này; hoặc (iii) theo yêu cầu hợp pháp và hợp lệ của Người Dùng. Tuy nhiên, những thông tin đã bị hủy bỏ này vẫn sẽ được lưu trữ, sao lưu ở bên thứ ba. Vì vậy quý Người Dùng vui lòng xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải thông tin lên hệ thống.

8.2 Công Ty cam kết thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau và luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Người Dùng không bị rò rỉ, tiết lộ ra bên ngoài.

8.3 Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công, xâm nhập trái phép dẫn đến rò rỉ/mất dữ liệu cá nhân Người Dùng, Công Ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người Dùng được biết.

8.4 Công Ty khuyến cáo Người Dùng nên có biện pháp bảo vệ tài khoản của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản hay mật khẩu cho bên thứ ba nào khác. Công Ty không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Người Dùng tự tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các bên thứ ba khác, dẫn đến việc dữ liệu cá nhân của Người Dùng bị rò rỉ. Vì vậy, Người Dùng lưu ý khi công khai thông tin trên các trang mạng khác.

ĐIỀU 9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

9.1 Công Ty có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi một số điều khoản hoặc toàn bộ Chính Sách này vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay đổi nào đối với Chính Sách này đều được thông báo qua Website/Ứng Dụng và hoặc thông báo đến Người Dùng thông qua phương tiện liên lạc khác mà Công Ty cho là phù hợp.

9.2 Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai.

9.3 Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Công Ty cung cấp đồng nghĩa với việc Người Dùng đã đồng ý với các nội dung cập nhật tại Chính Sách này. Công Ty khuyến khích Người Dùng nên đọc Chính Sách này mỗi khi truy cập Website/Ứng dụng.

ĐIỀU 10. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

10.1 Việc Công Ty không thực hiện hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào mà Công Ty có theo quy định tại Chính Sách này hoặc theo quy định pháp luật không bị xem là từ bỏ hoặc hạn chế quyền hoặc biện pháp đó. Công Ty bảo lưu quyền thực hiện quyền hoặc biện pháp đó vào bất kỳ thời điểm nào Công Ty nhận thấy thích hợp.

10.2 Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì Công Ty sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Chính Sách này. Nếu bất kỳ quy định nào của Chính Sách này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Chính Sách này, và những quy định còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

10.3 Người Dùng xác nhận rằng, theo các quy định pháp luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công Ty có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của Chính Sách này. Về vấn đề này, Người Dùng đồng ý không buộc Công Ty phải chịu trách nhiệm.

10.4 Chính Sách này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Dùng.

10.5 Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Chính Sách này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải, một trong các bên có quyền đưa vụ tranh chấp ra Tòa Án cấp có thẩm quyền tại Hà Nội để giải quyết.

10.6 Tranh chấp giữa Người Dùng và bên thứ ba: Công Ty không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Dùng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người Dùng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Dùng và bên thứ ba.

ĐIỀU 11. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào về điều khoản Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Công Ty theo thông tin sau:

 • Công ty CP 3Gang
 • Địa chỉ: Tầng 2 Căn TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
 • Email: cskh@3gang.vn
 • Hotline: 1900 3492

TẢI VỀ BẢN PDF TẠI ĐÂY: Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân

Zalo Chat