Mobile Developer

Mô tả công việc Xây dựng app của công ty dành cho khách hàng (nhà đầu tư, khách hàng huy động) và app quản lý ứng dụng trong nội bộ. Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc. Thực hiện bảo trì và nâng…

Frontend Developer

Mô tả công việc Xây dựng giao diện cho hệ thống quản lý nội bộ của công ty. Xây dựng giao diện web cho các sản phẩm fintech của công ty dành cho khách hàng. Phối hợp với các nhóm làm việc khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của công việc. Thực…